จำหน่ายไม้กอล์ฟ มือสองของแท้ สภาพดี คุ้มราคา เปิดบริการทุกวัน 9.00-18.00      โทร. 081-784-9109 ขายไม้กอล์ฟ มือสอง สภาพดี คุ้มราคา
จำหน่ายไม้กอล์ฟ มือสอง สภาพดี คุ้มราคา
Facebook Junegolf ไม้กอล์ฟมือสอง เชียงใหม่
 
 
 

 

กฎ กติกา กอล์ฟ บทที่ 1-6 | กฎ กติกา กอล์ฟ บทที่ 7-12 | กฎ กติกา กอล์ฟ บทที่ 13-19 | กฎ กติกา กอล์ฟ บทที่ 20-25

กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ โดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา และเดอะ รอยัล แอนด์ แอนเชียน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์

แปล และเรียบเรียงโดย สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎข้อบังคับ และมรรยาท สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย Member of R&ARefereesSchool 1993 and 1999 (St. Andrews, Scotlandand Member of USGA Slope Rating).

 

กฎข้อ 13 การเล่นตามสภาพที่ลูกอยู่

นิยามศัพท์

อุปสรรค หมายถึง บังเกอร์ หรืออุปสรรคน้ำ

บังเกอร์ หมายถึง อุปสรรคที่ประกอบด้วยพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ มีลักษณะเป็นหลุมที่ได้ขุดเอาหญ้า หรือดินออกไป แล้วนำทราย หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกันมาใส่ไว้แทน พื้นที่ที่มีหญ้าที่ปกคลุมพื้นที่โดยรอบอยู่ภายในบังเกอร์ ไม่ถือว่าเป็นส่วนของบังเกอร์ เขตของบังเกอร์ต่อเนื่องลงไปในแนวตั้งฉากจากพื้น แต่ไม่ต่อเนื่องขึ้นข้างบน ลูกที่ถือว่าอยู่ในบังเกอร์ คือลูกที่อยู่ในบังเกอร์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกสัมผัสกับบังเกอร์

อุปสรรคน้ำ หมายถึง ทะเล ทะเลสาบ บ่อน้ำ แม่น้ำ ร่องน้ำ รางระบายน้ำ หรือเส้นทางน้ำไหลเปิดไปสู่ที่อื่น (ไม่ว่ามีน้ำอยู่หรือไม่) และสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

พื้นที่ หรือน้ำทั้งหมดที่อยู่ภายในเขตอุปสรรคน้ำ เป็นส่วนของอุปสรรคน้ำ ขอบเขตของอุปสรรคน้ำขยายต่อเนื่องในแนวตั้งฉากกับพื้นทั้งขึ้นและลง สำหรับเสาหลัก และเส้นที่ใช้กำหนดเขตอุปสรรคน้ำถือว่าอยู่ในอุปสรรคน้ำ เสาหลักดังกล่าวเป็นสิ่งกีดขวาง ลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำเมื่อลูกทั้งลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกสัมผัสกับอุปสรรคน้ำ

หมายเหตุ 1 ควรกำหนดเขตอุปสรรคน้ำ (นอกจากอุปสรรคน้ำด้านข้างด้วยหลัก หรือเส้นสีเหลือง

หมายเหตุ 2 คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม ห้ามเล่นในบริเวณที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้เป็นอุปสรรคน้ำ

เส้นทางเล่น หมายถึง ทิศทางที่ผู้เล่นต้องการตีให้ลูกของตนไป บวกกับระยะด้านข้างพอควรทั้งสองข้างของทิศทางนั้น เส้นทางเล่นขยายต่อเนื่องขึ้นในแนวตั้งฉากกับพื้น แต่เส้นทางเล่นไม่ต่อเนื่องเลยหลุม

การยืน ประกอบไปด้วย การที่ผู้เล่นได้สืบเท้าทั้งสองเข้าไปยืนอยู่ในตำแหน่งที่เตรียมพร้อมจะตีลูก

13-1. ทั่วไป

จะต้องเล่นลูกตามสภาพที่ลูกอยู่ เว้นแต่กฎข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

(ลูกที่หยุดอยู่ แล้วเคลื่อนที่ – ดูกฎข้อ 18)

13-2. การปรับปรุงสภาพพื้นที่ พื้นที่ที่ตั้งใจเข้าไปยืนหรือสวิง หรือเส้นทางเล่น

เว้นแต่กำหนดไว้ในกฎข้อบังคับ ผู้เล่นจะต้องไม่ปรับปรุง หรือไม่อนุญาตให้ปรับปรุงตำแหน่ง หรือสภาพพื้นที่ที่ลูกของตนอยู่ พื้นที่ที่ตั้งใจเข้าไปยืน หรือพื้นที่สวิงของตน เส้นทางเล่นของตน หรือเส้นทางต่อเนื่องเลยหลุมไปพอควร พื้นที่ที่ผู้เล่นจะทำการดรอป หรือการวางลูก ด้วยการกระทำใดๆดังต่อไปนี้ เคลื่อนที่ งอ หรือหักสิ่งใดที่งอก หรือตึดตรึงอยู่ (รวมถึงสิ่งกีดขวางที่สามารถเคลื่อนย้ายไม่ได้ และวัสดุที่กำหนดเขตนอกสนามสร้าง หรือขจัดพื้นผิวที่ไม่ราบเรียบ เคลื่อนย้าย หรือกดทราย เศษดิน ก้อนหญ้าที่ปะรอยไดวอท หรือแผ่นหญ้าที่ตัดมาปะ หรือ ปัดน้ำค้าง น้ำค้างแข็ง หรือน้ำ ยกเว้นสิ่งต่อไปนี้ ตามที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าไปทำการยืนตามปกติ ในการตี หรือการเคลื่อนไม้กอล์ฟขึ้นไปเพื่อตีลูก การสร้าง หรือการขจัดพื้นผิวที่ไม่ราบเรียบบนแท่นตั้งที หรือ การปัดเศษทราย และเศษดินบนกรีน ตามที่อนุญาตไว้ในกฎข้อ 16-1 หรือการซ่อมแซมความเสียหายดังที่กำหนดไว้ใน

กฎข้อ 16-1

อนุโลมให้วางไม้กอล์ฟบนพื้นเพียงเบาๆเท่านั้น และจะต้องไม่กดไม้กอล์ฟลงบนพื้น

ข้อยกเว้น ลูกในอุปสรรค – ดูกฎข้อ 13-4

13-3. การสร้างที่ยืน

ผู้เล่นมีสิทธิ์ที่จะวางเท้าได้อย่างมั่นคงในการเข้าไปทำการยืน แต่ผู้เล่นจะต้องไม่ปรับสภาพที่ยืน

13-4. ลูกในอุปสรรค

เว้นแต่กำหนดไว้ในกฎข้อบังคับ ก่อนทำการตีลูกที่อยู่ในอุปสรรค (ไม่ว่าในบังเกอร์ หรือในอุปสรรคน้ำหรือในที่ที่ได้หยิบลูกขึ้นมาจากอุปสรรคเพื่อดรอป หรือวางลูกในอุปสรรค ผู้เล่นจะต้องไม่

ก. ทดสอบสภาพพื้นที่ในอุปสรรค หรือทดสอบที่อื่นใดที่คล้ายกับอุปสรรค

ข. สัมผัสพื้นในอุปสรรค หรือสัมผัสน้ำในอุปสรรคน้ำ ด้วยไม้กอล์ฟ หรือสิ่งอื่นๆ หรือ

ค. สัมผัส หรือเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ที่อยู่ใน หรือสัมผัสอยู่กับอุปสรรค

ข้อยกเว้น

1. นอกจากว่าไม่เป็นการกระทำเพื่อเป็นการทดสอบอุปสรรค หรือการปรับปรุงสภาพพื้นที่ของลูก จะไม่มีการปรับโทษ ถ้าผู้เล่น (ก) สัมผัสพื้นในอุปสรรค หรือสัมผัสน้ำในอุปสรรคน้ำโดยบังเอิญเพื่อป้องกันการหกล้ม หรือในการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวาง หรือในการวัด หรือในการค้นหาลูกกลับมา หรือในการหยิบลูก หรือในการวางลูก หรือในการนำลูกกลับไปวางที่เดิมภายใต้กฎข้อบังคับ หรือ (ข) วางไม้กอล์ฟของตนในอุปสรรค

2. หลังจากผู้เล่นทำการตีลูกแล้ว ในเวลาใดก็ตาม แคดดี้ของผู้เล่นอาจเกลี่ยทราย หรือเกลี่ยดินในอุปสรรคให้ราบเรียบได้ โดยผู้เล่นไม่จำเป็นต้องอนุญาต เว้นแต่ว่าถ้าลูกยังคงอยู่ในอุปสรรค ผู้เล่นต้องไม่กระทำสิ่งใดเพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ลูกอยู่ หรือเพื่อช่วยเหลือการเล่นครั้งต่อไปของตนในหลุมนั้น

หมายเหตุ เมื่อใดก็ตาม รวมถึงตอนจรด หรือตอนเคลื่อนไม้กอล์ฟขึ้นเพื่อตีลูก ไม้ของผู้เล่นอาจสัมผัสกับสิ่งกีดขวาง หรือสัมผัสสิ่งปลูกสร้างที่คณะกรรมการประกาศให้เป็นส่วนประกอบของสนาม หรือสัมผัสหญ้า พุ่มไม้ ต้นไม้ หรือสิ่งที่งอกอยู่ได้

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎ
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ – ปรับสองแต้ม

(การค้นหาลูก – ดูกฎข้อ 12-1

 

 

กฎข้อ 14 การตีลูก

นิยามศัพท์

การตี หมายถึง การเคลื่อนไม้กอล์ฟไปข้างหน้า โดยตั้งใจให้กระทบ และทำให้ลูกเคลื่อนที่โดยตรง หากผู้เล่นจงใจตรวจสอบการสวิงไม้กอล์ฟลงมาก่อนหัวไม้กอล์ฟถึงลูก ให้ถือว่าผู้เล่นยังไม่ได้ทำการตี

14-1. การตีลูกอย่างถูกวิธี

ผู้เล่นจะต้องตีลูกอย่างถูกวิธีด้วยหัวของไม้กอล์ฟ และต้องไม่ดัน ไม่ครูด หรือไม่ช้อนลูก

14-2. การช่วยเหลือ

ในขณะทำการตี ผู้เล่นจะต้อง

ก. ไม่รับการช่วยเหลือทางร่างกาย หรือรับการปกป้องจากสิ่งอื่น หรือ

ข. ไม่อนุญาตให้แคดดี้ หรือพาร์ทเน่อร์ของตน หรือแคดดี้ของพาร์เน่อร์ของตนอยู่ในเส้นทางเล่น หรืออยู่ใกล้กับเส้นทางเล่นที่ต่อ

เนื่อง หรือเส้นทางพัตด้านหลังลูก

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 14-1 หรือ –2
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ - ปรับสองแต้ม

14-3. สิ่งประดิษฐ์แปลกปลอม และอุปกรณ์พิเศษ

ผู้เล่นที่มีข้อสงสัยว่าการใช้อุปกรณ์ใดอันอาจจะทำให้เกิดการละเมิดกฎข้อ 14-3 หรือไม่ ควรปรึกษา เดอะ รอแยล แอนด์ เอนเชี่ยน กอล์ฟคลับ ออฟ เซนต์ แอนดรูวส์

ผู้ผลิตควรส่งตัวอย่างไม้กอล์ฟที่จะทำการผลิตไปยัง เดอะ รอแยล แอนด์ เอนเชี่ยน กอล์ฟคลับ ออฟ เซนต์ แอนดรูวส์ เพื่อวินิจฉัยว่าไม้กอล์ฟนั้น เมื่อใช้ระหว่างรอบที่กำหนด จะทำให้ผู้เล่นละเมิดกฎข้อ 14-3 หรือไม่ ไม้กอล์ฟดังกล่าวจะตกเป็นสมบัติของ เดอะ รอแยล แอนด์ เอนเชี่ยน กอล์ฟคลับ ออฟ เซนต์ แอนดรูวส์ เพื่อจุดประสงค์ในการอ้างอิงต่อไป ถ้าผู้ผลิตไม่ส่งตัวอย่างก่อนการผลิต และ/หรือก่อนการทำตลาด ให้ถือว่าเป็นการเสี่ยงต่อการวินิจฉัยว่าการใช้ไม้กอล์ฟนั้นๆอาจจะขัดแย้งกับกฎข้อบังคับ

เว้นแต่กำหนดไว้ในกฎข้อบังคับ ผู้เล่นจะต้องไม่ใช้สิ่งประดิษฐ์แปลกปลอม หรืออุปกรณ์ผิดพิเศษระหว่างรอบที่กำหนด

ก. ซึ่งอาจช่วยเหลือการตีลูก หรือช่วยเหลือการเล่นของผู้เล่น หรือ

ข. เพื่อจุดประสงค์ในการประมาณ หรือการวัดระยะทาง หรือสภาพต่างๆอันอาจจะมีผลต่อการเล่นของตน หรือ

ค. อาจช่วยในการจับไม้ ยกเว้น

1.        สวมถุงมือธรรมดา

2.        ใช้ยางสน แป้ง และสารที่ทำให้แห้ง หรือทำให้ชื้น

3.        ใช้ผ้าเช็ดเหงื่อ หรือผ้าเช็ดหน้าพันรอบกริพ

การปรับโทษสำหรับการะเมิดกฎข้อ 14-3
ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

14-4. การตีโดนลูกมากว่าหนึ่งครั้ง

ถ้าไม้ของผู้เล่นตีกระทบลูกมากกว่าหนึ่งครั้งในการตีลูก ผู้เล่นจะต้องนับหนึ่งแต้ม และบวกโทษปรับอีกหนึ่งแต้ม รวมทั้งหมดเป็นสองแต้ม

14-5 การเล่นลูกที่กำลังเคลื่อนที่

ผู้เล่นจะต้องไม่ตีลูกในขณะที่ลูกกำลังเคลื่อนที่

ข้อยกเว้น

ลูกตกจากที่ตั้งที – กฎข้อ 11-3

ตีโดนลูกมากกว่าหนึ่งครั้ง – กฎข้อ 14-4

ลูกกำลังเคลื่อนที่ในน้ำ – กฎข้อ 14-6

เมื่อลูกเริ่มเคลื่อนที่ หลังจากผู้เล่นเริ่มทำการตี หรือหลังจากการเคลื่อนไม้กอล์ฟขึ้นเพื่อการตีลูก ผู้เล่นจะไม่ถูกปรับโทษภายใต้กฎข้อบังคับสำหรับการเล่นลูกที่กำลังเคลื่อนที่ แต่ผู้เล่นจะไม่ได้รับการยกเว้นจากโทษปรับที่เกิดขึ้นภายใต้กฎต่อไปนี้

ลูกที่หยุดอยู่ แล้วเคลื่อนที่โดยผู้เล่น – กฎข้อ 18-2

ลูกที่หยุดอยู่ แล้วเคลื่อนที่หลังจากเข้าไปจรด – กฎข้อ 18-2

ลูกที่หยุดอยู่ แล้วเคลื่อนที่ หลังจากการสัมผัสลูสอิมเพดิเม้นท์ – กฎข้อ 18-2

(เจตนาทำให้ลูกเฉไป หรือหยุดโดยผู้เล่น โดยพาร์ทเน่อร์ หรือโดยแคดดี้ของผู้เล่น ดูกฎข้อ 1-2)

14-6. ลูกกำลังเคลื่อนที่ในน้ำ

ขณะลูกกำลังเคลื่อนที่อยู่ในน้ำที่เป็นอุปสรรคน้ำ ผู้เล่นอาจจะทำการตีได้โดยไม่ถูกปรับโทษ แต่ผู้เล่นต้องไม่ทำให้การตีล่าช้า โดยหวังว่าลม หรือกระแสน้ำจะช่วยปรับปรุงตำแหน่งของลูก ผู้เล่นอาจจะหยิบลูกที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ในอุปสรรคน้ำ และเลือกใช้กฎข้อ 26 แทน

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 14-5 หรือ -6
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ – ปรับสองแต้ม

กฎข้อ 15 การเล่นลูกผิด และการใช้ลูกอื่นแทน

นิยามศัพท์

ลูกผิด หมายถึง ลูกอื่นใดก็ตามนอกจากลูกของผู้เล่นซึ่งเป็น

ก. ลูกที่อยู่ในการเล่น

ข. ลูกสำรอง หรือ

ค. ลูกที่สองที่ใช้เล่นภายใต้กฎข้อ 3-3 หรือ กฎข้อ 20-7 ในการเล่นแบบสโตรคเพลย์

หมายเหตุ ลูกที่อยู่ในการเล่น ให้รวมถึงลูกที่นำมาใช้แทนที่ลูกที่อยู่ในการเล่น ไม่ว่าลูกนั้นได้รับอนุญาตให้นำมาใช้เล่นแทนหรือไม่ก็ตาม

15-1. ทั่วๆไป

ผู้เล่นต้องเล่นจนจบหลุมด้วยลูกที่เล่นจากแท่นตั้งที เว้นแต่กฎข้อบังคับอนุญาตให้ใช้ลูกอื่นแทนได้ ถ้าผู้เล่นนำอีกลูกหนึ่งมาเล่นแทนโดยกฎข้อบังคับไม่อนุญาต ลูกดังกล่าวไม่ใช่ลูกผิด แต่มีสภาพเป็นลูกที่อยู่ในการเล่น หากผู้เล่นไม่แก้ไขความผิดพลาดตามที่กำหนดไว้ในกฎข้อ 20-6 ผู้เล่นจะต้องถูกปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น ในการเล่นแบบแมทช์เพลย์ หรือถูกปรับสองแต้ม ในการเล่นแบบสโตรคเพลย์

 (การเล่นผิดที่ – ดูกฎข้อ 20-7)

15-2. การเล่นแบบแมทช์เพลย์

ยกเว้นในอุปสรรค ถ้าผู้เล่นตีลูกผิด ผู้เล่นจะต้องถูกปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น

ถ้าผู้เล่นตีลูกผิดในอุปสรรค ไม่มีการปรับโทษ และไม่นับแต้มที่เล่นลูกผิดในอุปสรรครวมเข้าไปในแต้มจริงของผู้เล่น ถ้าลูกที่เล่นผิดนั้นเป็นของผู้เล่นอีกคนหนึ่ง เจ้าของลูกจะต้องนำลูกไปวางตรงจุดที่มีการเล่นลูกผิดในครั้งแรก

ยกเว้นในอุปสรรค ถ้าลูกของผู้เล่น และลูกของฝ่ายตรงข้ามสลับกันระหว่างการเล่นในหลุมใดหลุมหนึ่ง ผู้ที่เล่นลูกผิดคนแรกจะต้องถูกปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น หรือหากไม่สามารถทราบได้แน่ชัด ทั้งสองฝ่ายจะต้องเล่นให้จบหลุมด้วยลูกที่สลับกันนั้น

15-3. การเล่นแบบสโตรคเพลย์

ถ้าผู้เข้าแข่งขันตีลูกผิดหนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง ผู้เข้าแข่งขันจะต้องถูกปรับโทษสองแต้ม นอกจากว่าการตีหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งเป็นการตีเมื่อลูกนั้นอยู่ในอุปสรรค ในกรณีนี้จะไม่ถูกปรับโทษ

ผู้เข้าแข่งขันต้องแก้ไขความผิดพลาดด้วยการเล่นลูกที่ถูกต้อง ถ้าไม่แก้ไขความผิดพลาดก่อนตีจากแท่นตั้งทีในหลุมต่อไป หรือในกรณีของหลุมสุดท้ายของรอบที่เล่น ไม่แจ้งเจตนาที่จะแก้ไขความผิดพลาดก่อนลงจากกรีน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

ไม่นับจำนวนแต้มที่ผู้เข้าแข่งขันเล่นลูกผิดเข้าไปในแต้มจริงของผู้เข้าแข่งขัน

ถ้าลูกที่เล่นผิดนั้นเป็นของผู้เล่นอีกคนหนึ่ง เจ้าของลูกจะต้องนำลูกไปวางตรงจุดที่มีการเล่นลูกผิดในครั้งแรก

(พื้นที่ของลูกที่จะวาง หรือจะนำกลับไปวางเปลี่ยนไป – ดูกฎข้อ 20-3ข)

 

กฎข้อ 16 กรีน   

หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อการพัตโดยเฉพาะในหลุมที่กำลังเล่นอยู่ หรือพื้นที่ที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นเช่นนั้น ลูกอยู่บนกรีนเมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกสัมผัสกับกรีน

เส้นทางพัต หมายถึง ทิศทางบนกรีนซึ่งผู้เล่นต้องการการตี(พัต)ให้ลูกของตนไป ยกเว้น ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎข้อ 16-1 เส้นทางพัตรวมถึงระยะด้านข้างพอควรทั้งสองข้างของทิศทางนั้นและไม่ต่อเนื่องเลยหลุม

ลูกลงหลุมแล้ว เมื่อเข้าไปหยุดนิ่งภายในเส้นรอบวงของหลุม และทุกส่วนของลูกอยู่ต่ำกว่าระดับของปากหลุมลงไป

16-1. ทั่วๆไป

ก. การสัมผัสเส้นทางพัต

ผู้เล่นต้องไม่สัมผัสเส้นทางพัต ยกเว้น

(1) ผู้เล่นอาจเคลื่อนย้ายทราย หรือเศษดินบนกรีน และเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์อื่นๆ ด้วยการหยิบขึ้นหรือปัดไปทางด้าน

ข้างด้วยมือ หรือไม้กอล์ฟโดยไม่กดสิ่งใดๆลงไป

(2) ในการจรดลูก ผู้เล่นอาจวางไม้กอล์ฟหน้าลูกได้โดยไม่กดสิ่งใดๆลงไป

(3) ในการวัดระยะ – กฎข้อ 10-4

(4) ในการหยิบลูก – กฎข้อ 16-1

(5) ในการกดที่มาร์คลูกลงไป

(6) ในการซ่อมรอยหลุมเก่า หรือซ่อมรอยลูกตกบนกรีน – กฎข้อ 16-1ค และ

(7) ในการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ออกไป – กฎข้อ 24-1

(การชี้เส้นทางพัตบนกรีน – ดูกฎข้อ 8-2ข)

ข. การหยิบลูก

ผู้เล่นอาจจะหยิบลูกที่อยู่บนกรีน และทำความสะอาดลูกได้ถ้าต้องการ และจะต้องนำลูกที่หยิบขึ้นมานั้นกลับไปวางไว้ตรงจุดเดิมที่ได้หยิบลูกขึ้นมา

ค. การซ่อมรอยของหลุม การซ่อมรอยลูกตก และการซ่อมความเสียหายอื่นๆ

ผู้เล่นอาจซ่อมรอยหลุมเก่า หรือซ่อมความเสียหายบนกรีนที่เกิดจากการกระทบของลูก ไม่ว่าลูกของผู้เล่นอยู่บนกรีนหรือไม่ก็ตาม ถ้าลูก หรือที่มาร์คลูกเคลื่อนที่โดยบังเอิญเนื่องจากการซ่อมดังกล่าว จะต้องนำลูกนั้น หรือนำที่มาร์คลูกกลับมาวางไว้ที่เดิม โดยไม่มีการปรับโทษ สำหรับความเสียหายอื่นบนกรีนจะต้องไม่ได้รับการซ่อม ถ้าอาจจะเป็นการช่วยเหลือการเล่นต่อไปของผู้เล่นในหลุมนั้น

ง. การทดสอบผิวกรีน

ระหว่างการเล่นในหลุมใดหลุมหนึ่ง ผู้เล่นจะต้องไม่ทดสอบผิวกรีนด้วยการกลิ้งลูก หรือการลูบ หรือการครูดผิวกรีน

จ. การยืนคร่อม หรือการยืนบนเส้นทางพัต

ผู้เล่นจะต้องไม่ทำการตี(พัต)ลูกบนกรีนด้วยการยืนคร่อม หรือวางเท้าข้างใดข้างหนึ่งสัมผัสกับเส้นทางพัต หรือสัมผัสกับเส้นทางด้านหลังลูกที่ต่อเนื่องจากเส้นทางพัตนั้น

ฉ. การตีลูกในขณะที่อีกลูกหนึ่งกำลังเคลื่อนที่

หลังจากตีลูกขึ้นไปอยู่บนกรีนแล้ว ผู้เล่นจะต้องไม่ทำการตีลูกในขณะอีกลูกหนึ่งกำลังเคลื่อนที่อยู่บนกรีน เว้นแต่ถ้าผู้เล่นทำเช่นนั้นเพราะอยู่ในลำดับการเล่นของตน ผู้เล่นจะไม่ถูกปรับโทษ

(การหยิบลูกที่กีดขวางการเล่น หรือช่วยเหลือการเล่นขณะอีกลูกหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ – ดูกฎข้อ 22)

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 16-1
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ - ปรับสองแต้ม

(ตำแหน่งของแคดดี้ หรือพาร์ทเน่อร์ - ดูกฎข้อ 14-2)

(ผิดกรีน - ดูกฎข้อ 25-3)

16-2 ลูกค้างปากหลุม

เมื่อส่วนใดของลูกค้างอยู่ที่ปากหลุม ให้ผู้เล่นมีเวลาเพียงพอเดินเข้าไปที่หลุมโดยไม่ชักช้า และเพิ่มเวลาให้อีกสิบวินาที เพื่อดูให้แน่ใจว่าลูกหยุดนิ่งแล้วหรือไม่ ถ้าลูกไม่ได้ลงหลุม ให้ถือว่าลูกหยุดนิ่งแล้ว หากลูกลงไปในหลุมหลังจากนั้น ให้ถือว่าผู้เล่นได้ตีลูกลงหลุมแล้วด้วยการตีครั้งสุดท้าย และผู้เล่นจะต้องบวกแต้มปรับโทษหนึ่งแต้มรวมเข้าไปในแต้มของผู้เล่น นอกเหนือจากนั้นจะไม่มีการปรับโทษภายใต้กฎข้อนี้

(การเล่นโดยไม่ชักช้า – ดูกฎข้อ 6-7

กฎข้อ 17 คันธง

นิยามศัพท์

คันธง หมายถึง เครื่องชี้ตำแหน่งที่เป็นลำตรง ไม่ว่าจะมีใบธง หรือวัสดุอื่นติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม สามารถเคลื่อนย้ายได้ ปักอยู่กลางหลุมเพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของหลุม และจะต้องมีรูปหน้าตัดเป็นทรงกลม

17-1. การเฝ้าคันธง การหยิบคันธงออก หรือการยกไว้

ผู้เล่นอาจขอให้เฝ้าคันธง ให้หยิบคันธงออก หรือให้ยกคันธงไว้เพื่อชี้ตำแหน่งหลุมทั้งก่อนและระหว่างการตี ทั้งนี้อาจจะกระทำได้โดยผู้เล่นมอบหมายก่อนตีลูก

ก่อนการตีลูก ถ้ามีการเฝ้าคันธง มีการหยิบคันธงออก หรือมีการยกคันธงไว้โดยผู้หนึ่งผู้ใดโดยที่ผู้เล่นรับทราบ และไม่ได้โต้แย้งแล้ว ให้ถือว่าผู้เล่นอนุญาตให้ทำ ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดที่เฝ้าคันธง หรือยกคันธงไว้ หรือยืนอยู่ใกล้หลุมขณะมีการตีลูก จะต้องถือว่าผู้นั้นเฝ้าคันธงอยู่จนกระทั่งลูกหยุดนิ่ง

17-2. การเฝ้าคันธงโดยไม่มีผู้มอบหมาย

ก. การเล่นแบบแมทช์เพลย์

ในการเล่นแบบแมทช์เพลย์ ขณะผู้เล่นกำลังทำการตีลูก หรือขณะลูกกำลังเคลื่อนที่ ฝ่ายตรงข้าม หรือแคดดี้ของฝ่ายตรงข้าม จะต้องไม่เฝ้าคันธง ไม่หยิบคันธงออก หรือไม่ยกคันธงไว้ โดยที่ผู้เล่นไม่ได้มอบหมาย หรือไม่รับทราบล่วงหน้า

ข. การเล่นแบบสโตรคเพลย์

ในการเล่นแบบสโตรคเพลย์ ขณะผู้เข้าแข่งขันกำลังทำการตีลูก หรือขณะลูกกำลังเคลื่อนที่ ถ้าผู้ร่วมแข่งขัน หรือแคดดี้ของเขา เฝ้าคันธง หยิบคันธงออก หรือยกคันธงไว้โดยผู้เข้าแข่งขันไม่อนุญาต หรือไม่ทราบล่วงหน้า ผู้ร่วมแข่งขันจะถูกปรับโทษในการละเมิดกฎข้อนี้ ในสภาพการณ์ดังกล่าว ถ้าลูกของผู้เข้าแข่งขันไปกระทบคันธง หรือไปกระทบผู้ที่เฝ้าคันธง หรือไปกระทบสิ่งใดของผู้ที่เฝ้าคันธง ผู้เข้าแข่งขันจะไม่ถูกปรับโทษ และจะต้องเล่นตามสภาพที่ลูกหยุดอยู่ เว้นแต่ ถ้าเป็นการพัตบนกรีน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยกเลิกการเล่นลูกนั้น และให้นำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิมเพื่อเล่นใหม่

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 17-1 หรือ –2
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ - ปรับสองแต้ม

17-3. ลูกกระทบคันธง หรือกระทบผู้เฝ้าคันธง

ลูกของผู้เล่นจะต้องไม่กระทบ

ก. คันธง ผู้เล่น พาร์ทเน่อร์ หรือแคดดี้ของคนหนึ่งคนใด หรือผู้อื่นซึ่งผู้เล่นสั่ง หรือทราบมาก่อนล่วงหน้า ขณะเฝ้าคันธงอยู่ ขณะหยิบคันธงออกจากหลุม หรือขณะยกคันธงขึ้น หรือ

ข. แคดดี้ของผู้เล่น พาร์ทเน่อร์ หรือแคดดี้ของพาร์ทเน่อร์ของตน ขณะกำลังเฝ้าคันธงอยู่ หรือผู้อื่นซึ่งผู้เล่นสั่ง หรือทราบล่วงหน้า หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผู้นั้นถืออยู่ หรือ

ค. คันธงที่อยู่ในหลุม โดยไม่มีการเฝ้าคันธง ขณะเล่นลูกบนกรีน

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 17-3
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ – ปรับสองแต้ม และจะต้องเล่นลูกตามสภาพที่หยุดอยู่

17-4. ลูกพิงอยู่กับคันธง

ถ้าลูกพิงอยู่กับคันธงขณะลูกอยู่ภายในขอบหลุม ผู้เล่น หรือผู้อื่นที่ผู้เล่นมอบหมาย อาจเคลื่อนคันธง หรือนำคันธงออก ถ้าลูกลงไปในหลุม จะต้องถือว่าผู้เล่นได้เล่นลูกลงหลุมนั้นแล้วด้วยการตีครั้งสุดท้าย นอกเหนือจากนั้น ถ้าลูกเคลื่อนที่ จะต้องนำลูกมาวางที่ปากหลุม โดยไม่มีการปรับโทษ

 

 

กฎข้อ 18 ลูกที่หยุดอยู่ ถูกทำให้เคลื่อนที่

นิยามศัพท์

ให้ถือว่าลูกได้เคลื่อนที่ ถ้าลูกเคลื่อนจากตำแหน่งเดิม และมาหยุดอยู่ในตำแหน่งใหม่

สิ่งภายนอก หมายถึง สิ่งใดๆที่ไม่ใช่เป็นส่วนของแมทช์แข่งขัน หรือในกรณีของสโตรคเพลย์ ไม่ได้เป็นส่วนของฝ่ายผู้เข้าแข่งขัน สิ่งภายนอก ให้รวมถึงผู้ตัดสิน มาร์คเกอร์ ผู้สังเกตุการณ์ และโฟร์แคคดี้ ทั้งลม และน้ำ ไม่ใช่เป็นสิ่งภายนอก

อุปกรณ์ หมายถึง สิ่งใดๆที่ผู้เล่นใช้ สวมใส่ หรือถือไว้ หรือมีไว้สำหรับผู้เล่น ยกเว้น ลูกที่ผู้เล่นได้ใช้เล่นในหลุมที่กำลังเล่นอยู่ และสิ่งเล็กๆ เช่น เหรียญ หรือทีที่ใช้ตั้งลูก เมื่อนำไปใช้มาร์คตำแหน่งลูก หรือนำไปใช้มาร์คระยะพื้นที่ที่ทำการดรอปลูก อุปกรณ์รวมถึงรถกอล์ฟ ไม่ว่าใช้เครื่องยนต์หรือไม่ก็ตาม ถ้าผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนใช้รถดังกล่าวร่วมกัน ให้ถือว่าทั้งรถและของทุกอย่างที่อยู่ในนั้นเป็นอุปกรณ์ของผู้เล่นซึ่งเป็นเจ้าของลูกที่กำลังเล่นลูกอยู่ ยกเว้น เมื่อรถที่ใช้ร่วมกันขับเคลื่อนโดยผู้เล่นคนหนึ่งคนใด ให้ถือว่าทั้งรถ และของทุกอย่างที่อยู่บนรถเป็นอุปกรณ์ของผู้เล่นคนนั้น

หมายเหตุ ลูกที่ใช้เล่นในหลุมที่กำลังเล่นอยู่ กลายเป็นอุปกรณ์ต่อได้ถูกหยิบขึ้น และยังไม่ถูกนำกลับเข้าไปเล่นต่อ

ผู้เล่นได้ จรดลูกแล้ว เมื่อผู้เล่นได้เข้าไปยืน และได้จรดไม้กอล์ฟ ยกเว้นในอุปสรรค ผู้เล่นได้จรดลูกแล้ว เมื่อผู้เล่นเข้าไปทำการยืน

การเข้าไปทำการยืน ประกอบไปด้วย การที่ผู้เล่นได้สืบเท้าทั้งสองเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่เตรียมพร้อมจะตีลูก

18-1. โดยสิ่งภายนอก

ถ้าลูกที่หยุดอยู่ แล้วถูกทำให้เคลื่อนที่โดยสิ่งภายนอก ผู้เล่นไม่ถูกปรับโทษ และจะต้องนำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิมก่อนที่ผู้เล่นทำการตีครั้งต่อไป

(ลูกของผู้เล่นหยุดอยู่ แล้วอีกลูกหนึ่งทำให้เคลื่อนที่ – ดูกฎข้อ 18-5)

18-2. โดยผู้เล่น พาร์ทเน่อร์ แคดดี้ หรืออุปกรณ์

ก. ทั่วๆไป

เมื่อลูกของผู้เล่นเป็นลูกที่อยู่ในการเล่น และถ้า

(1) ผู้เล่น พาร์ทเน่อร์ หรือแคดดี้ของคนใดคนหนึ่ง ไปหยิบ หรือไปทำให้ลูกเคลื่อนที่ หรือเจตนาสัมผัสลูก (ยกเว้นสัมผัสด้วยไม้เพื่อทำการจรดลูก) หรือเจตนาทำให้ลูกเคลื่อนที่ ยกเว้นกรณีที่กฎข้อบังคับอนุญาต หรือ

(2) อุปกรณ์ของผู้เล่น หรือของพาร์ทเน่อร์ของตนไปทำให้ลูกเคลื่อนที่

ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม และจะต้องนำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิม นอกเสียจากว่าการเคลื่อนที่ของลูกเกิดขึ้นหลังจากผู้เล่นได้เริ่มสวิง และไม่ได้หยุดการสวิงนั้น

ภายใต้กฎข้อบังคับ จะไม่ปรับโทษผู้เล่นถ้าทำให้ลูกเคลื่อนที่โดยบังเอิญในสภาพการณ์ต่อไปนี้

ในการวัดเพื่อให้แน่ใจว่าลูกใดอยู่ไกลหลุมมากกว่ากัน – กฎข้อ 10-4

ในการค้นหาลูกที่ถูกปกคลุมอยู่ในอุปสรรค หรือในสภาพพื้นที่ผิดปกติ - กฎข้อ 12-1

ในการซ่อมรอยหลุมเก่า หรือในการซ่อมรอยลูกตก – กฎข้อ 16-1

ในการเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์บนกรีน – กฎข้อ 18-2

ในการหยิบลูกขึ้นตามกฎข้อบังคับ – กฎข้อ 20-1

ในการวางลูก หรือในการนำลูกกลับไปวางที่เดิมภายใต้กฎข้อบังคับ – กฎข้อ 20-3

ในการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ – กฎข้อ 24-1

ข. ลูกเคลื่อนที่หลังจากการจรดไม้

ถ้าลูกที่อยู่ในการเล่นของผู้เล่น เคลื่อนที่หลังจากผู้เล่นได้จรดลูกแล้ว (นอกจากผลที่เกิดจากการตีให้ถือว่าผู้เล่นได้ทำให้ลูกเคลื่อนที่ ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม และผู้เล่นจะต้องนำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิม นอกจากว่าการเคลื่อนที่ของลูกเกิดขึ้นหลัง

จากผู้เล่นได้เริ่มสวิง และไม่ได้หยุดการสวิงนั้น

ค. ลูกเคลื่อนที่หลังจากสัมผัสลูสอิมเพดิเม้นท์

ถ้าลูกเคลื่อนที่หลังจากผู้เล่น พาร์ทเน่อร์ หรือแคดดี้ของคนหนึ่งคนใด สัมผัสลูสอิมเพดิเม้นท์ที่อยู่ใกล้กับลูกภายในหนึ่งช่วงไม้กอล์ฟในบริเวณทั่วพื้นสนาม และก่อนผู้เล่นได้จรดลูก ให้ถือว่าผู้เล่นได้ทำให้ลูกเคลื่อนที่ ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม และจะต้องนำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิม นอกจากว่าการเคลื่อนที่ของลูกเกิดขึ้นหลังจากผู้เล่นได้เริ่มสวิง และไม่ได้หยุดการสวิงนั้น

ถ้าลูก หรือที่มาร์คลูกเคลื่อนที่จากการเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ใดๆบนกรีน จะต้องนำลูก หรือที่มาร์คลูกกลับมาวางไว้ที่เดิม โดยไม่มีการปรับโทษ แต่มีเงื่อนไขว่าการเคลื่อนที่ของลูก และที่มาร์คลูกเกิดจากการเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์โดยตรง นอกเหนือจากนั้น ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษหนึ่งแต้มภายใต้กฎข้อ18-2ก หรือ 20-1

18-3. โดยฝ่ายตรงข้าม แคดดี้ หรืออุปกรณ์ในการเล่นแบบแมทช์เพลย์

ก. ระหว่างการค้นหา

ในระหว่างการค้นหาลูกของผู้เล่น ถ้าลูกเคลื่อนที่โดยฝ่ายตรงข้าม หรือแคดดี้ หรืออุปกรณ์ของฝ่ายตรงข้าม จะไม่มีการปรับโทษ และจะต้องนำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิม

ข. นอกเหนือจากในระหว่างการค้นหา

นอกเหนือจากในระหว่างการค้นหาลูก ถ้าฝ่ายตรงข้าม หรือแคดดี้ หรืออุปกรณ์ของฝ่ายตรงข้าม สัมผัสลูก หรือทำให้ลูกเคลื่อนที่ ฝ่ายตรงข้ามจะต้องถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม ยกเว้นกฎข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และผู้เล่นจะต้องนำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิม

(ลูกถูกทำให้เคลื่อนที่ในการวัดเพื่อดูว่าลูกใดอยู่ไกลหลุมมากกว่ากัน – ดูกฎข้อ 10-4)

(การเล่นลูกผิด - ดูกฎข้อ 15-2)

18-4. โดยผู้ร่วมแข่งขัน แคดดี้ หรืออุปกรณ์ ในการเล่นแบบสโตรคเพลย์

ถ้าลูกของผู้เข้าแข่งขันถูกทำให้เคลื่อนที่โดยผู้ร่วมแข่งขัน แคดดี้ หรืออุปกรณ์ของผู้ร่วมแข่งขัน จะไม่มีการปรับโทษ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิม

(การเล่นลูกผิด – ดูกฎข้อ 15-3)

18-5. โดยอีกลูกหนึ่ง

ถ้าลูกที่อยู่ในการเล่นหยุดนิ่งแล้ว ถูกทำให้เคลื่อนที่โดยอีกลูกหนึ่งที่มาจากการตี จะต้องนำลูกที่ถูกทำให้เคลื่อนที่ไปนั้นกลับมาวางไว้ที่เดิม

*การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎ
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ - ปรับสองแต้ม

*ถ้าผู้เล่นซึ่งจำเป็นต้องนำลูกกลับมาวางไว้ที่เดิม ไม่กระทำดังที่กล่าวไว้ ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษทั่วไปสำหรับการละเมิดกฎข้อ 18 แต่ไม่มีการปรับโทษเพิ่มอีกภายใต้กฎข้อ 18

หมายเหตุ 1 ถ้าไม่สามารถหาลูกที่จะต้องนำกลับมาวางไว้ที่เดิมมาได้ อาจจะใช้อีกลูกหนึ่งมาแทนได้

หมายเหตุ 2 ถ้าไม่สามารถกำหนดจุดเดิมที่จะต้องนำลูกกลับมาวางไว้ได้ ให้ดูกฎข้อ 20-

 


กฎข้อ 19 ลูกที่กำลังเคลื่อนที่ ถูกทำให้เฉไป หรือหยุดลง

นิยามศัพท์

สิ่งภายนอก หมายถึง สิ่งใดๆที่ไม่ใช่เป็นส่วนของแมทช์แข่งขัน หรือในกรณีของสโตรคเพลย์ ไม่ได้เป็นส่วนของฝ่ายผู้เข้าแข่งขัน สิ่งภายนอก ให้รวมถึงผู้ตัดสิน มาร์คเกอร์ ผู้สังเกตุการณ์ และโฟร์แคคดี้ ทั้งลม และน้ำ ไม่ใช่เป็นสิ่งภายนอก

อุปกรณ์ หมายถึง สิ่งใดๆที่ผู้เล่นใช้ สวมใส่ หรือถือไว้ หรือมีไว้สำหรับผู้เล่น ยกเว้น ลูกที่ผู้เล่นได้ใช้เล่นในหลุมที่กำลังเล่นอยู่ และสิ่งเล็กๆ เช่น เหรียญ หรือทีที่ใช้ตั้งลูก เมื่อนำไปใช้มาร์คตำแหน่งลูก หรือนำไปใช้มาร์คระยะพื้นที่ที่ทำการดรอปลูก อุปกรณ์รวมถึงรถกอล์ฟ ไม่ว่าใช้เครื่องยนต์หรือไม่ก็ตาม ถ้าผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนใช้รถดังกล่าวร่วมกัน ให้ถือว่าทั้งรถและของทุกอย่างที่อยู่ในนั้นเป็นอุปกรณ์ของผู้เล่นซึ่งเป็นเจ้าของลูกที่กำลังเล่นลูกอยู่ ยกเว้น เมื่อรถที่ใช้ร่วมกันขับเคลื่อนโดยผู้เล่นคนหนึ่งคนใด ให้ถือว่าทั้งรถ และของทุกอย่างที่อยู่บนรถเป็นอุปกรณ์ของผู้เล่นคนนั้น

หมายเหตุ ลูกที่ใช้เล่นในหลุมที่กำลังเล่นอยู่ กลายเป็นอุปกรณ์ต่อได้ถูกหยิบขึ้น และยังไม่ถูกนำกลับเข้าไปเล่นต่อ

19-1. โดยสิ่งภายนอก

ถ้าสิ่งภายนอกทำให้ลูกที่กำลังเคลื่อนที่ เฉไป หรือหยุดโดยบังเอิญ เรียกว่า รับออฟเดอะกรีน ไม่มีการปรับโทษ และจะต้องเล่นลูกตามสภาพที่ลูกอยู่ ยกเว้น

ก. ถ้าลูกที่กำลังเคลื่อนที่หลังจากการตีลูกที่อยู่นอกกรีน เข้ามาหยุดอยู่ใน หรือเข้ามาหยุดอยู่บนสิ่งภายนอกที่กำลังเคลื่อนที่ หรือสิ่งมีชีวิตใดๆ ในบริเวณทั่วพื้นสนาม หรือในอุปสรรค ผู้เล่นจะต้องดรอปลูก ส่วนลูกที่เล่นอยู่บนกรีน ผู้เล่นจะต้องวางลูกใกล้เท่าที่เป็นไปได้กับจุดที่สิ่งภายนอกอยู่ ขณะลูกเข้ามาหยุดอยู่ใน หรือเข้ามาหยุดอยู่บนสิ่งนั้น และ

ข. ถ้าลูกที่กำลังเคลื่อนที่หลังจากการพัต(การตี)บนกรีน ถูกทำให้เฉไป หรือเข้ามาหยุดอยู่ใน หรือเข้ามาหยุดอยู่บนสิ่งภายนอกที่กำลังเคลื่อนที่ หรือสิ่งมีชีวิตใดๆ ยกเว้น หนอน หรือแมลง จะต้องยกเลิกการตีนั้น และให้นำลูกกลับมาวางที่เดิม แล้วเล่นใหม่

ถ้าไม่สามารถนำลูกนั้นกลับมาได้ อาจจะใช้อีกลูกหนึ่งแทนได้

(ลูกของผู้เล่นถูกทำให้ เฉไป หรือหยุดลง โดยอีกลูกหนึ่ง ดูกฎข้อ – 19-5)

หมายเหตุ ถ้าผู้ตัดสิน หรือคณะกรรมการทราบโดยแน่ชัดว่า สิ่งภายนอกมีเจตนาทำให้ลูกของผู้เล่น เฉไป หรือหยุดลง ให้ใช้กฎข้อ 1-4 ต่อผู้เล่น ถ้าสิ่งภายนอกนั้นเป็นผู้ร่วมแข่งขัน หรือแคดดี้ของผู้ร่วมแข่งขัน ให้ใช้กฎข้อ 1-2 ต่อผู้ร่วมแข่งขันนั้น

19-2. โดยผู้เล่น พาร์ทเน่อร์ แคดดี้ หรืออุปกรณ์

ก. การเล่นแบบแมทช์เพลย์

ถ้าลูกของผู้เล่นถูกทำให้เฉไป หรือหยุดลง โดยผู้เล่นเอง หรือโดยพาร์ทเน่อร์ หรือโดยแคดดี้ของคนหนึ่งคนใด หรือโดยอุปกรณ์ของตน โดยบังเอิญ ผู้เล่นจะต้องถูกปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น

ข. การเล่นแบบสโตรคเพลย์

ถ้าลูกของผู้เข้าแข่งขันถูกทำให้เฉไป หรือหยุดโดยตนเอง หรือพาร์ทเน่อร์ หรือแคดดี้ หรืออุปกรณ์ของตนโดยบังเอิญ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องถูกปรับสองแต้ม และจะต้องเล่นลูกตามสภาพที่ลูกหยุดอยู่ ยกเว้น เมื่อลูกมาหยุดอยู่ใน หรือหยุดอยู่บนเสื้อผ้า หรืออุปกรณ์ของผู้เล่น หรือของพาร์ทเน่อร์ หรือของแคดดี้ของตน ในบริเวณทั่วพื้นสนาม หรือในอุปสรรค ผู้เข้าแข่งขันจะต้องดรอปลูก หรือถ้าอยู่บนกรีน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องวางลูก ใกล้เท่าที่เป็นไปได้ในจุดที่ลูกเข้ามาหยุดอยู่ใน หรือหยุดอยู่บนสิ่งของนั้น

ข้อยกเว้น ลูกที่ดรอป – ดูกฎข้อ 20-2

(ลูกที่ถูกทำให้เฉไป หรือหยุดลง โดยเจตนาของผู้เล่น พาร์ทเน่อร์ หรือแคดดี้ของตน – ดูกฎข้อ 1-2)

19-3. โดยฝ่ายตรงข้าม แคดดี้ หรืออุปกรณ์ ในการเล่นแบบแมทช์เพลย์

ถ้าลูกของผู้เล่นบังเอิญถูกทำให้เฉไป หรือหยุดลงโดยฝ่ายตรงข้าม โดยแคดดี้ของฝ่ายตรงข้าม หรือโดยอุปกรณ์ของฝ่ายตรงข้าม ผู้เล่นอาจเล่นลูกตามสภาพที่ลูกหยุดอยู่ หรือก่อนการตีของทั้งสองฝ่าย ให้ยกเลิกการตีนั้น และเริ่มเล่นใหม่จากจุดที่ใกล้ที่สุดจากจุดเดิมที่เล่นลูกไปครั้งสุดท้าย (ดูกฎข้อ 20-5)โดยไม่มีการปรับโทษ

ถ้าลูกได้เข้ามาหยุดอยู่ใน หรือหยุดอยู่บนเสื้อผ้า หรืออุปกรณ์ของฝ่ายตรงข้าม หรือของแคดดี้ของฝ่ายตรงข้าม ในบริเวณทั่วพื้นสนาม หรือในอุปสรรค ผู้เล่นอาจดรอปลูก หรือบนกรีน ให้วางลูกให้ใกล้ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้กับที่สิ่งที่ลูกเข้ามาหยุดอยู่ใน หรือหยุดอยู่บนสิ่งนั้น

ข้อยกเว้น ลูกไปกระทบบุคคลซึ่งกำลังเฝ้าคันธง – ดูกฎข้อ 17-3

(ลูกถูกทำให้เฉไป หรือหยุดลง โดยเจตนาของฝ่ายตรงข้ามหรือแคดดี้ – ดูกฎข้อ 1-2)

19-4. โดยผู้ร่วมแข่งขัน แคดดี้ หรืออุปกรณ์ ในการเล่นแบบสโตรคเพลย์

ดูกฎข้อ 19-1 กรณีที่ลูกถูกทำให้เฉไปโดยสิ่งภายนอก

19-5. โดยอีกลูกหนึ่ง

ก. ที่หยุดนิ่งอยู่

ถ้าลูกของผู้เล่นที่ตีไป ถูกทำให้เฉไป หรือหยุดลง โดยอีกลูกหนึ่งที่อยู่ในการเล่นและหยุดนิ่งอยู่ ผู้เล่นจะต้องเล่นลูกของตนตามสภาพที่ลูกอยู่

ไม่มีการปรับโทษในการเล่นแบบแมทช์เพลย์ ส่วนในการเล่นแบบสโตรคเพลย์ก็ไม่มีการปรับโทษ นอกจากถ้าทั้งสองลูกอยู่บนกรีนก่อนตี ในกรณีนี้ผู้เล่นถูกปรับโทษสองแต้ม

ข. ขณะกำลังเคลื่อนที่

ถ้าลูกของผู้เล่นกำลังเคลื่อนที่หลังจากตีไปแล้ว ถูกทำให้เฉไป หรือหยุด โดยอีกลูกหนึ่งที่กำลังเคลื่อนที่ ผู้เล่นจะต้องเล่นลูกของตนตามสภาพที่ลูกหยุดอยู่โดยไม่มีการปรับโทษ นอกจากผู้เล่นไปละเมิดกฎข้อ16-1ฉ ในกรณีเช่นนี้ ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อดังกล่าว

ข้อยกเว้น ถ้าลูกของผู้เล่นกำลังเคลื่อนที่หลังจากตีไปแล้วบนกรีน และลูกอื่นที่กำลังเคลื่อนที่เป็นสิ่งภายนอก – ดูกฎข้อ 19-1

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎ
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ - ปรับสองแต้ม

 

กฎ กติกา กอล์ฟ บทที่ 1-6 | กฎ กติกา กอล์ฟ บทที่ 7-12 | กฎ กติกา กอล์ฟ บทที่ 13-19 | กฎ กติกา กอล์ฟ บทที่ 20-25

 

 
- บริการให้คำปรึกษา ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ
- บริการจัดส่งทั่วประเทศรวดเร็วปลอดภัยผ่านไปรษณีย์ไทย / EMS

- จำหน่าย ไม้กอล์ฟมือสอง ทุกยี่ห้อ ของแท้ เท่านั้น
- บริการฟิตติ้ง / เปลี่ยนก้าน เช็ควงสวิง วัดสปีด
June Golf เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายไม้กอล์ฟมือสองจากอเมริกามานานกว่า 5 ปี รับประกันคุณภาพและราคา
ไม้กอล์ฟมือสอง ของแท้

ระยะเวลาในการจัดส่ง : ท่านจะสามารถได้รับสินค้า
ภายใน 1 – 3 วันทำการ
โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย

ค่าขนส่งสินค้า :EMS ฟรี ช่วงโปรโมชั่น

ส่งทางอื่นคิดราคาตามจริง

 

กล่องไม้กอล์ฟมือสอง

จัดส่งทั่วประเทศ
ด้วยกล่องสำหรับไม้กอล์ฟโดยเฉพาะ

จูนกอล์ฟ :M Sport Complex 188 ม.3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง 50130
โทรศัพท์ :094-643-9090
แผนที่ร้าน แผนที่ร้านไม้กอล์ฟมือสอง เลขที่บัญชีโอนเงิน
  กดเพื่อดูเลขที่บัญชี
 

 
ไม้กอล์ฟมือสอง เชียงใหม่

 

 
 
ไม้กอล์ฟมือสองราคาถูก  
June Golf เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายไม้กอล์ฟมือสองจากอเมริกามานานกว่า 5 ปี รับประกันคุณภาพและราคา
M Sport Complex 188 ม.3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง, 50130

Tel.( 081 ) 784 - 9109
Email : npokpong@hotmail.com