จำหน่ายไม้กอล์ฟ มือสองของแท้ สภาพดี คุ้มราคา เปิดบริการทุกวัน 9.00-18.00      โทร. 081-784-9109 ขายไม้กอล์ฟ มือสอง สภาพดี คุ้มราคา
จำหน่ายไม้กอล์ฟ มือสอง สภาพดี คุ้มราคา
Facebook Junegolf ไม้กอล์ฟมือสอง เชียงใหม่
 
 
 

 

กฎ กติกา กอล์ฟ บทที่ 1-6 | กฎ กติกา กอล์ฟ บทที่ 7-12 | กฎ กติกา กอล์ฟ บทที่ 13-19 | กฎ กติกา กอล์ฟ บทที่ 20-25

กฎข้อบังคับในการเล่นกอล์ฟ โดยสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกา และเดอะ รอยัล แอนด์ แอนเชียน กอล์ฟ คลับ ออฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์

แปล และเรียบเรียงโดย สิทธิพร โรจนศิริ กรรมการกฎข้อบังคับ และมรรยาท สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย Member of R&ARefereesSchool 1993 and 1999 (St. Andrews, Scotlandand Member of USGA Slope Rating).

 

กฎข้อ 7 การฝึกซ้อม

นิยามศัพท์

สนาม หมายถึง บริเวณพื้นที่ภายในทั้งหมดที่อนุญาตให้เล่น (ดูกฎข้อ 33-2)

7-1. ก่อน หรือระหว่างรอบต่างๆ

ก. การเล่นแบบแมทช์เพลย์

ในวันที่ทำการแข่งขันแบบแมทช์เพลย์ ก่อนรอบการแข่งขัน ผู้เล่นอาจฝึกซ้อมในสนามที่ใช้ทำการแข่งขันได้

ข. การเล่นแบบสโตรคเพลย์

ในวันที่ทำการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ หรือในการเพลย์ออฟ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่ฝึกซ้อมในสนามที่ใช้แข่งขัน หรือทดสอบสภาพผิวกรีนใดๆในสนามก่อนรอบการแข่งขัน หรือก่อนการเพลย์ออฟ เมื่อมีการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์มากกว่าสอง หรือสามรอบในหลายวันติดต่อกัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่ฝึกซ้อม หรือทดสอบสภาพผิวกรีนใดๆในสนามที่ใช้ทำการแข่งขัน หรือรอบต่างๆที่ยังเหลือสำหรับทำการแข่งขันต่อไป

ข้อยกเว้น: อนุญาตให้ซ้อมพัต หรือซ้อมชิพใกล้กับแท่นตั้งทีของหลุมแรกก่อนเริ่มรอบการแข่งขัน หรือก่อนเพลย์ออฟได้

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 7-1ข.
ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

หมายเหตุ คณะกรรมการอาจกำหนดในเงื่อนไขที่ใช้ในการแข่งขัน (กฎข้อ 33-1) ห้ามทำการฝึกซ้อมในสนามที่ใช้ทำการแข่งขัน ในวันใดวันหนึ่งสำหรับการแข่งขันแบบแมทช์เพลย์ หรือในการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ อาจอนุญาตให้ฝึกซ้อมในสนามที่ใช้ทำการแข่งขัน หรือในส่วนใดของสนาม (กฎข้อ 33-2ค) ในวันใดวันหนึ่ง หรือในระหว่างรอบหลายรอบก็ได้

7-2. ระหว่างรอบการแข่งขัน

ผู้เล่นจะต้องไม่ซ้อมตีลูกขณะเล่นอยู่ในแต่ละหลุม หรือระหว่างการเล่นต่อกันของสองหลุม เว้นแต่ว่า ระหว่างการเล่นต่อกันของหลุมนั้น ผู้เล่นอาจจะซ้อมพัต หรือซ้อมชิพบน หรือใกล้กับกรีนของหลุมที่เล่นจบไป หรือบนกรีนซ้อม หรือบนแท่นตั้งที่ของหลุมที่จะเล่นต่อไปในรอบนั้น ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่า ต้องไม่ฝึกซ้อมตีลูกออกจากเขตอุปสรรค และไม่ทำให้ความเกิดล่าช้าในการเล่น (กฎข้อ 6-7)

การตีลูกเพื่อเล่นต่อให้จบหลุม ถึงแม้ว่าจะรู้ผลตัดสินแล้ว ไม่ถือเป็นการซ้อมตีลูก

ข้อยกเว้น เมื่อคณะกรรมการได้สั่งให้หยุดการเล่นชั่วคราว ก่อนจะกลับเข้าไปเล่นต่อ ผู้เล่นอาจฝึกซ้อม (ก) ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎข้อนี้ (ข) ในที่อื่นที่ไม่ใช่สนามที่ใช้ทำการแข่งขัน และ (ค) ตามที่คณะกรรมการอนุญาตให้กระทำได้

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 7-2
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ - ปรับสองแต้ม

ในกรณีที่มีการละเมิดกฎข้อบังคับระหว่างช่วงต่อเนื่องของหลุม ให้ปรับโทษที่หลุมต่อไป

หมายเหตุ 1 การซ้อมสวิงไม่ใช่เป็นการซ้อมตีลูก และอาจจะทำในที่ใดๆก็ได้ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่ละเมิดกฎข้อบังคับ

หมายเหตุ 2 คณะกรรมการอาจห้ามการซ้อมบนกรีน หรืออาจห้ามซ้อมใกล้กับกรีนของหลุมที่เล่นจบไปแล้วก็ได้

 

 

กฎข้อ คำปรึกษา และการชี้เส้นทางเล่น

นิยามศัพท์

คำปรึกษา หมายถึง คำตักเตือน หรือคำแนะนำซึ่งสามารถส่งผลให้ผู้เล่นนำไปกำหนดการเล่น เช่น การเลือกใช้ไม้กอล์ฟ หรือวิธีการตี

การบอกล่าวเรื่องกฎข้อบังคับ หรือข้อมูลซึ่งเป็นที่เปิดเผยทั่วไป เช่น ตำแหน่งอุปสรรค หรือตำแหน่งคันธงบนกรีน ไม่ถือว่าเป็นคำปรึกษา

เส้นทางเล่น หมายถึง ทิศทางที่ผู้เล่นต้องการตีลูกของตนไป บวกกับระยะด้านข้างพอสมควรทั้งสองข้างของทิศทางนั้น เส้นทางเล่นขยายต่อเนื่องขึ้นในแนวตั้งฉากจากพื้น แต่เส้นทางเล่นไม่ต่อเนื่องเลยหลุม

8-1. คำปรึกษา

ในระหว่างรอบที่กำหนด ผู้ล่นจะต้องไม่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใดในการแข่งขัน ยกเว้นพาร์ทเน่อร์ของตน ผู้เล่นอาจจะขอคำปรึกษาจากพาร์ทเน่อร์ หรือแค็ดดี้ของตน และแคดดี้ของพาร์ทเน่อร์ได้เท่านั้น

8-2. การชี้เส้นทางเล่น

ก. ในที่อื่นนอกจากบนกรีน

ยกเว้นบนกรีน ผู้เล่นอาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดชี้เส้นทางเล่นได้ แต่จะต้องไม่มีผู้ใดยืนอยู่ใกล้กับผู้เล่น หรืออยู่ใกล้เส้นทางเล่น หรืออยู่ใกล้เส้นทางที่ต่อเนื่องเลยหลุมออกไปในขณะผู้เล่นกำลังทำการตี ถ้ามีเครื่องหมายใดวางไว้โดยผู้เล่นระหว่างการเล่นในหลุมใดหลุมหนึ่ง หรือผู้เล่นรับรู้ว่าเป็นสิ่งบ่งชี้เส้นทางเล่น จะต้องนำออกไปก่อนตีลูก

ข้อยกเว้น การเฝ้าคันธง หรือการยกคันธงไว้ ดูกฎข้อ 17-1

ข. บนกรีน

เมื่อลูกของผู้เล่นอยู่บนกรีน ผู้เล่น หรือแค็ดดี้ของตน หรือพาร์ทเน่อร์ หรือแคดดี้ของพาร์ทเน่อร์ อาจชี้เส้นทางพัตให้แก่กันได้ แต่ไม่ใช่ระหว่างการพัต(การตี) และการกระทำดังกล่าวจะต้องไม่ไปสัมผัสกรีน และจะต้องไม่วางเครื่องหมายในที่หนึ่งที่ใดเพื่อเป็นการชี้เส้นทางพัต

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎ
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ - ปรับสองแต้ม

หมายเหตุ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขในการแข่งขันประเภททีม (กฎข้อ 33-1) โดยอนุญาตให้แต่ละทีมแต่งตั้งบุคคลผู้หนึ่งซึ่งอาจจะให้คำปรึกษา (รวมถึงการชี้เส้นทางพัต) แก่สมาชิกในทีมนั้นๆได้ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการแต่งตั้ง และขอบเขตที่อนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลผู้นั้น และต้องแสดงตัวต่อคณะกรรมการก่อนให้คำปรึกษา

 

 

กฎข้อ การแจ้งจำนวนแต้มที่ทำได้

9-1. ทั่วไป

จำนวนการตีที่ผู้เล่นทำได้ จะต้องรวมแต้มปรับโทษใดๆที่เกิดขึ้นด้วย

9-2. การเล่นแบบแมทช์เพลย์

ผู้เล่นซึ่งได้ถูกปรับโทษ จะต้องแจ้งให้ฝ่ายตรงข้ามทราบโดยเร็วเท่าที่สามารถทำได้ เว้นแต่ฝ่ายตรงข้ามได้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้เล่นได้ปฏิบัติภายใต้กฎข้อบังคับเมื่อมีการปรับโทษเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าผู้เล่นละเลยที่จะแจ้งฝ่ายตรงข้าม ถึงแม้ไม่รู้ตัวว่าต้องถูกปรับโทษ จะต้องถือว่าเป็นการแจ้งแต้มผิด

ระหว่างการเล่นในหลุมใดหลุมหนึ่ง หรือหลังจากเล่นจบหลุมใดหลุมหนึ่งไปแล้ว ฝ่ายตรงข้ามมีสิทธิ์สอบถามจากผู้เล่น เพื่อให้แน่ใจกับ จำนวนแต้มของหลุมที่เล่นไปแล้ว

ระหว่างการเล่นในหลุมใดหลุมหนึ่ง ถ้าผู้เล่นแจ้ง หรือถือว่าผู้เล่นแจ้งจำนวนแต้มที่ทำได้ผิดพลาด หากมีการแก้ไขความผิดพลาดนั้นให้ถูกต้องก่อนฝ่ายตรงข้ามตีครั้งต่อไป ผู้เล่นจะไม่ถูกปรับโทษ ถ้าผู้เล่นไม่แก้ไขการแจ้งข้อผิดพลาดนั้นให้ถูกต้อง ผู้เล่นจะต้องถูกปรับแพ้ในหลุมนั้น

หลังจากเล่นจบหลุมหนึ่งหลุมใดแล้ว ถ้าผู้เล่นแจ้ง หรือถือว่าผู้เล่นได้แจ้งจำนวนแต้มที่ทำได้ในหลุมที่เพิ่งเล่นจบไปแล้วนั้นผิดพลาดไป และมีผลกระทบต่อความเข้าใจของฝ่ายตรงข้ามต่อผลการเล่นของหลุมนั้น ถ้าผู้เล่นแก้ไขความผิดพลาดให้ถูกต้อง ก่อนผู้เล่นคนหนึ่งคนใดเล่นจากแท่นตั้งทีของหลุมต่อไป หรือในกรณีหลุมสุดท้ายของการเล่นแบบแมทช์เพลย์ ก่อนที่ผู้เล่นทั้งหมดลงจากกรีน ผู้เล่นจะไม่ถูกปรับโทษ ถ้าผู้เล่นไม่แก้ไขการบอกผิดพลาดนั้น ผู้เล่นจะต้องถูกปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น

9-3. การเล่นแบบสโตรคเพลย์

ผู้เข้าแข่งขันซึ่งได้ถูกปรับโทษ ควรแจ้งมาร์คเกอร์ของตนให้ทราบโดยเร็วเท่าที่สามารถทำได้

 

กฎข้อ 10 ลำดับการเล่น

นิยามศัพท์

ผู้เล่นซึ่งมีเกียรติได้เล่นจากแท่นตั้งทีเป็นคนแรก เรียกว่าได้ ออนเน่อร์

10-1. การเล่นแบบแมทช์เพลย์

ก. บนแท่นตั้งที

ฝ่ายที่จะต้องได้ออนเน่อร์บนแท่นตั้งทีของหลุมแรก จะถูกกำหนดจากลำดับของการแบ่งกลุ่ม ถ้าไม่มีการแบ่งกลุ่มไว้ล่วงหน้า ควรตัดสินการได้ออนเน่อร์ด้วยการจับฉลาก

ฝ่ายซึ่งชนะในหลุมใด จะต้องได้ออนเน่อร์บนแท่นตั้งทีของหลุมต่อไป ถ้าเสมอกันในหลุมใด ฝ่ายที่ได้ออนเน่อร์บนแท่นตั้งทีของหลุมก่อนหน้านั้น ยังคงต้องได้ออนเน่อร์สืบต่อไป

ข. นอกแท่นตั้งที

เมื่อลูกทั้งหมดอยู่ในการเล่น ลูกที่อยู่ไกลหลุมกว่าจะต้องได้เล่นก่อน ถ้าลูกอยู่ห่างจากหลุมระยะเท่ากัน ควรตัดสินว่าลูกใดได้เล่นก่อนด้วยการจับฉลาก

ข้อยกเว้น กฎข้อ 30-3 ค. (ประเภทเบสท์บอล และโฟร์บอลแบบแมทช์เพลย์)

ค. การเล่นผิดลำดับ

ถ้าผู้เล่นตีลูกเมื่อฝ่ายตรงข้ามควรจะได้เล่นก่อน ฝ่ายตรงข้ามอาจขอให้ยกเลิกการตีดังกล่าวได้ทันที และให้เล่นตามลำดับที่ถูกต้อง จากจุดที่ใกล้ที่สุดจากจุดเดิมที่เล่นลูกไปครั้งสุดท้าย (ดูกฎข้อ 20-5) โดยไม่มีการปรับโทษ

10-2. การเล่นแบบสโตรคเพลย์

ก. บนแท่นตั้งที

ผู้เข้าแข่งขันซึ่งจะต้องได้ออนเน่อร์บนแท่นตั้งทีของหลุมแรก จะถูกกำหนดจากลำดับของการแบ่งกลุ่ม หากไม่มีการแบ่งกลุ่มไว้ ก็ให้ตัดสินด้วยการจับฉลาก

ผู้เข้าแข่งขันซึ่งทำแต้มน้อยที่สุดในหลุมใดหลุมหนึ่ง จะต้องได้ออนเน่อร์บนแท่นตั้งทีของหลุมต่อไป ส่วนผู้เข้าแข่งขันที่ทำแต้มน้อยที่สุดอันดับสองจะต้องเล่นเป็นคนต่อไปตามลำดับ ถ้าผู้เข้าแข่งขันสองคน หรือมากกว่านั้นทำแต้มเท่ากันในหลุมใดหลุมหนึ่ง จะต้องเล่นจากแท่นตั้งทีของหลุมต่อไปตามลำดับของการเล่นบนแท่นตั้งทีของหลุมก่อนหน้านั้น

ข. นอกแท่นตั้งที

เมื่อลูกทั้งหมดอยู่ในการเล่น ลูกที่อยู่ไกลจากหลุมมากที่สุดจะต้องได้เล่นก่อน ถ้าลูกสองลูก หรือมากกว่านั้นอยู่ไกลจากหลุมระยะทางเท่ากัน ให้ตัดสินว่าลูกใดจะได้เล่นก่อนด้วยการจับฉลาก

ข้อยกเว้น กฎข้อ 22 (ลูกกีดขวาง หรือลูกช่วยเหลือการเล่น) และกฎข้อ 31-5 (การเล่นประเภทโฟร์บอลแบบสโตรคเพลย์)

ค. เล่นผิดลำดับ

ถ้าผู้เข้าแข่งขันเล่นผิดลำดับ จะต้องเล่นลูกนั้นต่อไปตามสภาพที่ลูกอยู่โดยไม่มีการปรับโทษ อย่างไรก็ตาม ถ้าคณะกรรมการเห็นว่า ผู้เข้าแข่งขันสมยอมที่จะเล่นตามลำดับอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 2ก ข้อ 2 และข้อ ของกฎข้อนี้ แล้วส่งผลให้ผู้หนึ่งผู้ใดเกิดความได้เปรียบ ผู้เข้าแข่งขันที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

(การเล่นลูกขณะที่อีกลูกหนึ่งกำลังเคลื่อนที่บนกรีน - ดูกฎข้อ 16-1ฉ)

(การเล่นผิดลำดับในการเล่นประเภททรีซั่มส์ และโฟร์ซั่มส์แบบสโตรคเพลย์ – ดูกฎข้อ 29-3)

10-3. การเล่นลูกสำรอง หรือลูกที่สองจากแท่นตั้งที

ถ้าผู้เล่นจะเล่นลูกสำรอง หรือเล่นลูกที่สองจากแท่นตั้งที ผู้เล่นจะต้องเล่นหลังจากฝ่ายตรงข้าม หรือผู้ร่วมแข่งขันได้ตีลูกแรกไปแล้ว ถ้าผู้เล่นได้เล่นลูกสำรอง หรือเล่นลูกที่สองผิดลำดับ จะต้องนำกฎย่อยข้อ 1ค และข้อ 2 ของกฎข้อนี้มาใช้บังคับ

10-4. ลูกเคลื่อนที่ระหว่างการวัดระยะ

ถ้าลูกเคลื่อนที่ระหว่างการวัดระยะเพื่อกำหนดว่าลูกใดอยู่ไกลจากหลุมมากกว่ากัน ให้นำลูกมาวางไว้ที่เดิมโดยไม่มีการปรับโทษ

 

 

กฎข้อ 11 แท่นตั้งที

นิยามศัพท์

แท่นตั้งที หมายถึง บริเวณที่เริ่มเล่นของหลุมที่จะเล่น เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความยาวสองช่วงไม้กอล์ฟจากหมุดทีด้านหน้า และความกว้างที่กำหนดโดยขอบด้านนอกของหมุดทีทั้งสอง ให้ถือว่าลูกอยู่นอกเขตแท่นตั้งทีเมื่อทุกส่วนของลูกอยู่นอกเขตแท่นตั้งที

11-1. การตั้งที

ในการเล่นจากแท่นตั้งที ผู้เล่นอาจวางลูกบนพื้นดิน หรือวางลูกบนส่วนของพื้นที่ที่ไม่ราบเรียบที่ผู้เล่นทำขึ้นมาจากพื้นดิน หรือตั้งลูกบนที หรือวางลูกบนกองทราย หรือวางลูกบนวัสดุอื่นเพื่อยกลูกให้ลอยขึ้นเหนือพื้นดิน

ผู้เล่นอาจยืนนอกเขตแท่นตั้งทีเพื่อตีลูกภายในเขตแท่นตั้งทีได้

11-2. หมุดที

ก่อนผู้เล่นตีลูกครั้งแรกจากแท่นตั้งทีของหลุมที่กำลังเล่นอยู่ ให้ถือว่าหมุดทีทั้งสองข้างเป็นสิ่งติดตรึงอยู่กับที่ ถ้าผู้เล่นเคลื่อนย้าย หรือยินยอมให้เคลื่อนย้ายหมุดทีอันหนึ่งอันใดเพื่อหลีกเลี่ยงการกีดขวางต่อท่ายืน หรือการกีดขวางต่อพื้นที่ตั้งใจสวิง หรือการกีดขวางต่อเส้นทางเล่นของตน ในกรณีนี้ ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 13-2

11-3. ลูกตกจากทีตั้งลูก

ถ้าลูกที่ยังไม่ไดอยู่ในการเล่นตกจากทีตั้งลูก หรือไม้กอล์ฟของผู้เล่นกระทบลูกตกจากทีตั้งลูกในการจรดลูก ผู้เล่นอาจตั้งลูกบนทีใหม่ได้โดยไม่มีการปรับโทษ แต่ถ้าได้ทำการตีแล้ว ไม่ว่าลูกเคลื่อนที่หรือไม่ก็ตาม ในกรณีนี้ให้นับแต้ม แต่ไม่ถูกปรับโทษ

11-4. การเล่นนอกแท่นตั้งที

ก. การเล่นแบบแมทช์เพลย์

ถ้าผู้เล่นเริ่มต้นเล่นลูกในหลุมหนึ่งหลุมใดนอกแท่นตั้งที ฝ่ายตรงข้ามอาจให้ผู้เล่นยกเลิกการตีนั้นทันที และให้ผู้เล่นเล่นลูกภายในแท่นตั้งทีใหม่โดยไม่มีการปรับโทษ

ข. การเล่นแบบสโตรคเพลย์

ถ้าผู้เข้าแข่งขันเริ่มต้นเล่นลูกในหลุมหนึ่งหลุมใดนอกเขตแท่นตั้งที ผู้เข้าแข่งขันจะต้องถูกปรับโทษสองแต้ม แล้วจะต้องเล่นใหม่ภายในเขตแท่นตั้งที ถ้าผู้เข้าแข่งขันเล่นลูกจากแท่นตั้งทีของหลุมต่อไปโดยไม่แก้ไขความผิดพลาดของตน หรือในกรณีหลุมสุดท้ายของรอบที่เล่น ผู้เล่นเดินลงจากกรีนโดยไม่ประกาศเจตนาที่จะแก้ไขความผิดพลาดของตน ผู้เล่นจะต้องถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

แต้มของผู้เข้าแข่งขันที่เล่นลูกจากนอกเขตแท่นตั้งที และแต้มที่เล่นต่อจากนั้น ก่อนการแก้ไขความผิดพลาด ไม่นำไปนับรวมกับแต้มของผู้เล่น

11-5. การเล่นผิดแท่นตั้งที

ให้ใช้ข้อกำหนดของกฎข้อ 11-4

 

กฎข้อ 12 การค้นหา และการตรวจสอบลูก

นิยามศัพท์

อุปสรรค หมายถึง บังเกอร์ หรืออุปสรรคน้ำ

บังเกอร์ หมายถึง อุปสรรคที่ประกอบด้วยพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ มีลักษณะเป็นหลุมที่ได้ขุดเอาหญ้า หรือดินออกไป แล้วนำทรายหรือสิ่งอื่นที่คล้ายกันมาใส่ไว้แทน พื้นที่ที่มีหญ้าที่ปกคลุมพื้นที่โดยรอบอยู่ภายในบังเกอร์ ไม่ถือว่าเป็นส่วนของบังเกอร์ เขตของบังเกอร์ต่อเนื่องลงไปในแนวตั้งฉากจากพื้น แต่ไม่ต่อเนื่องขึ้นข้างบน ลูกที่ถือว่าอยู่ในบังเกอร์ คือลูกที่อยู่ในบังเกอร์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกสัมผัสกับบังเกอร์

อุปสรรคน้ำ หมายถึง ทะเล ทะเลสาบ บ่อน้ำ แม่น้ำ ร่องน้ำ รางระบายน้ำ หรือเส้นทางน้ำไหลเปิดไปสู่ที่อื่น (ไม่ว่ามีน้ำอยู่หรือไม่) และสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

พื้นที่ หรือน้ำทั้งหมดภายในเขตอุปสรรคน้ำ เป็นส่วนของอุปสรรคน้ำ ขอบเขตของอุปสรรคน้ำขยายต่อเนื่องในแนวตั้งฉากกับพื้นทั้งขึ้นและลง สำหรับเสาหลัก และเส้นที่ใช้กำหนดเขตอุปสรรคน้ำอยู่ในอุปสรรคน้ำ เสาหลักดังกล่าวเป็นสิ่งกีดขวาง ลูกอยู่ในอุปสรรคต่อเมื่อลูกทั้งลูกอยู่ในอุปสรรคน้ำ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกสัมผัสกับอุปสรรคน้ำ

หมายเหตุ ควรกำหนดเขตอุปสรรคน้ำ (นอกจากอุปสรรคน้ำด้านข้างด้วยหลัก หรือเส้นสีเหลือง

หมายเหตุ คณะกรรมการอาจออกกฎสนาม ห้ามเล่นในบริเวณที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้เป็นอุปสรรคน้ำ

12-1. การค้นหาลูก การมองเห็นลูก

การค้นหาลูกในบริเวณในสนาม ผู้เล่นอาจสัมผัสหรือแหวกหญ้ายาว พงหญ้า พุ่มไม้ ไม้เตี้ยตามทุ่ง หรือไม้พุ่มที่คล้ายกันได้เท่าที่จำเป็นเพื่อค้นหาลูก และตรวจดูลูกของตน แต่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่ไปปรับปรุงสภาพที่ลูกหยุดอยู่ หรือไม่ปรับปรุงพื้นที่ตั้งใจจะสวิง หรือไม่ปรับปรุงเส้นทางเล่นของตน

ผู้เล่นไม่จำเป็นได้สิทธิ์ในการมองเห็นลูกขณะตีลูกของตน

ในอุปสรรค หากเชื่อว่าลูกถูกปกคลุมด้วยลูสอิมเพดิเม้นท์ หรือทราย ผู้เล่นอาจเคลื่อนย้ายออก แล้วควานหาดูด้วยคราด หรือด้วยวิธีอื่น เท่าที่ทำให้สามารถมองเห็นส่วนหนึ่งส่วนใดของลูก ถ้าเคลื่อนย้ายสิ่งที่ปกคลุมลูกอยู่ออกมากเกินไป จะไม่มีการปรับโทษ แต่จะต้องนำกลับเข้าไปปกคลุมไว้ดังเดิม เพื่อให้เห็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งส่วนใดของลูกเท่านั้น ถ้าลูกเคลื่อนที่จากการเคลื่อนย้ายสิ่งปกคลุมดังกล่าว ไม่มีการปรับโทษ แต่จะต้องนำลูกกลับไปวางไว้ที่เดิม และหากจำเป็นก็ให้ปกคลุมไว้ดังเดิม ให้ดูกฎข้อ 23 เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์นอกเขตอุปสรรค

ถ้าลูกที่อยู่ในสภาพพื้นที่ผิดปกติเคลื่อนที่โดยบังเอิญระหว่างการค้นหา ให้นำลูกกลับไปวางไว้ที่เดิมโดยไม่มีการปรับโทษ เว้นแต่ผู้เล่นเลือกปฏิบัติตามกฎข้อ 25-1ข และถ้าผู้เล่นนำลูกกลับไปวางไว้ที่เดิมแล้ว ผู้เล่นก็ยังคงปฏิบัติตามกฎข้อ 25-1ข ถ้าสามารถนำมาใช้ได้

ถ้าเชื่อแน่ว่าลูกอยู่ในน้ำที่เป็นอุปสรรคน้ำ ผู้เล่นอาจจะใช้ไม้กอล์ฟควานหาดู หรือใช้วิธีอื่น หากการทำเช่นนี้ไปทำให้ลูกเคลื่อนที่ ให้วางลูกไว้ที่เดิมโดยไม่มีการปรับโทษ เว้นแต่ผู้เล่นเลือกปฏิบัติตามกฎข้อ26-1

การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 12-1
การเล่นแบบแมทช์เพลย์ – ปรับเป็นแพ้ในหลุมนั้น
การเล่นแบบสโตรคเพลย์ - ปรับสองแต้ม

12-2. การตรวจสอบลูก

การเล่นลูกที่ถูกต้อง เป็นความรับผิดชอบของผู้เล่น ผู้เล่นแต่ละคนควรทำเครื่องหมายไว้บนลูกของตน ยกเว้นในอุปสรรค ผู้เล่นอาจหยิบลูกที่เชื่อว่าเป็นลูกของตนขึ้นมาเพื่อทำการตรวจสอบดูให้แน่ใจ และทำความสะอาดลูกเท่าที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบลูกได้โดยไม่ถูกปรับโทษ ถ้าเป็นลูกของผู้เล่น จะต้องนำกลับมาวางไว้ที่เดิม และก่อนหยิบลูกขึ้นมา ผู้เล่นต้องแจ้งเจตนาของตนต่อฝ่ายตรงข้ามในการเล่นแบบแมทช์เพลย์ หรือแจ้งมาร์คเกอร์ หรือผู้ร่วมแข่งขันในการเล่นแบบสโตรคเพลย์ ให้มีโอกาสเฝ้าดูการหยิบ และการนำกลับไปวางไว้ที่เดิม ถ้าผู้เล่นหยิบลูกโดยไม่แจ้งเจตนาของตนไว้ล่วงหน้า หรือไม่ทำการมาร์คตำแหน่งลูก หรือไม่ให้ฝ่ายตรงข้าม มาร์คเกอร์ หรือผู้ร่วมแข่งขันได้มีโอกาสเฝ้าดูด้วย หรือถ้าผู้เล่นหยิบลูกของตนเพื่อการตรวจสอบในอุปสรรคหรือไปทำความสะอาดลูกเกินความจำเป็นในการตรวจสอบ ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษหนึ่งแต้ม และจะต้องนำลูกกลับไปวางไว้ที่เดิม

ถ้าผู้เล่นไม่นำลูกกลับไปวางไว้ที่เดิม ผู้เล่นจะต้องถูกปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎข้อ 20-3 แต่จะต้องไม่ใช้กฎข้อ 12-2 มาปรับโทษเพิ่มอีก

 

กฎ กติกา กอล์ฟ บทที่ 1-6 | กฎ กติกา กอล์ฟ บทที่ 7-12 | กฎ กติกา กอล์ฟ บทที่ 13-19 | กฎ กติกา กอล์ฟ บทที่ 20-25

 

 
- บริการให้คำปรึกษา ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ
- บริการจัดส่งทั่วประเทศรวดเร็วปลอดภัยผ่านไปรษณีย์ไทย / EMS

- จำหน่าย ไม้กอล์ฟมือสอง ทุกยี่ห้อ ของแท้ เท่านั้น
- บริการฟิตติ้ง / เปลี่ยนก้าน เช็ควงสวิง วัดสปีด
June Golf เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายไม้กอล์ฟมือสองจากอเมริกามานานกว่า 5 ปี รับประกันคุณภาพและราคา
ไม้กอล์ฟมือสอง ของแท้

ระยะเวลาในการจัดส่ง : ท่านจะสามารถได้รับสินค้า
ภายใน 1 – 3 วันทำการ
โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย

ค่าขนส่งสินค้า :EMS ฟรี ช่วงโปรโมชั่น

ส่งทางอื่นคิดราคาตามจริง

 

กล่องไม้กอล์ฟมือสอง

จัดส่งทั่วประเทศ
ด้วยกล่องสำหรับไม้กอล์ฟโดยเฉพาะ

จูนกอล์ฟ :M Sport Complex 188 ม.3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง 50130
โทรศัพท์ :094-643-9090
แผนที่ร้าน แผนที่ร้านไม้กอล์ฟมือสอง เลขที่บัญชีโอนเงิน
  กดเพื่อดูเลขที่บัญชี
 

 
ไม้กอล์ฟมือสอง เชียงใหม่

 

 
 
ไม้กอล์ฟมือสองราคาถูก  
June Golf เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายไม้กอล์ฟมือสองจากอเมริกามานานกว่า 5 ปี รับประกันคุณภาพและราคา
M Sport Complex 188 ม.3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง, 50130

Tel.( 081 ) 784 - 9109
Email : npokpong@hotmail.com